Adatkezelő

Az ön adatait a Kiss Attila egyéni vállalkozó, e.v., (Székhely és levelezési cím: 1188 Budapest Szálfa u.22., Adószám: 65461059-1-43, Fővárosi Ingatlanközvetítői Névjegyzék száma: 05336) továbbiakban mint “adatkezelő” / “tulajdonos” gyűjtöm és kezelem a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Elérhetőségem:
Név: Kiss Attila e.v.,
Telefon: +36 20/241-0000
Viber: 202410000
Skype: ati_kiss
Email: drnest.hu@gmail.com
Internet: www.drnest.hu

Gyűjtött és kezelet adatok

Weboldalamhoz személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti (cookie) szabályzatot.

Csak olyan személyes adatokat kezelek az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mennyiségben, minőségben és ideig, amelyek szükségesek és elégségesek és alkalmasak a cél eléréséhez.

Az önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám, továbbá minden más személyes adat, mely a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez feltétlenül szükséges.

Az oldal használata közben az ön önkéntesen megadott személyes adatait gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez feltétlenül szükséges, kötelezően megadandó adatokat. Ha ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, úgy mint az oldal felületén keresztül történő üzenetküldés. A nem kötelezően megadandó adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadásáról szabadon dönthet. Amennyiben úgy határoz, hogy nem kívánja megadni ezen adatokat, az az oldal használatára nem lesz hatással, zavartalanul böngészhet tovább.

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok mindig biztonságban legyenek.

Felhívom az adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg a drnest.hu weboldalon, akkor az érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése az az adatközlő kötelessége.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik a drnest.hu weboldalon:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév
 • telefonszám
 • elektronikus levélcím
 • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, a drnest.hu honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

Levelezés

Amennyiben e-mailben veszi fel velem a kapcsolatot, ön automatikusan hozzájárul és elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveket.

Felhívom minden részemre e-mailt küldő személy figyelmét, hogy ilyen esetben az e-mail címe birtokába is jutok. Szolgáltatás megrendelés, visszahívás vagy megbeszélés iránti igény esetében viszont elengedhetetlen a név és telefonszám megadása is. Mindez személyes adatkezelésnek minősül.

A beérkezett elektronikus üzeneteket az érintett személyes adatokkal együtt számítógépem levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó mappájában tárolom addig az időpontig, ameddig ön bármely közzétett elérhetőségemen nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését, vagy amennyiben előbb megszűnik a megkeresési igény, az azt követő maximum 60 napig.

Az érdeklődői megkeresések egy jelszóval védett xls táblázatba kerülnek. Adattörlés a keresési igény megszűntével történik. Az ügyféllé váló érdeklődők, azaz eladók, ill. vevők adatait a 2017. évi LIII. törvény (Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tv.) előírásainak megfelelően kezelem, archiválom és törlöm elévüléskor.

A honlapokon elhelyezett elérhetőségeken kívül lehetősége van a drnest.hu felületén keresztül üzenetben felvenni velem a kapcsolatot. Amennyiben ezen az úton keresne meg, a drnest.hu honlapon található egyes ingatlanok oldalán, a job oldalsávban elhelyezett üzenetküldő form, illetve a https://drnest.hu/ingatlankozvetito/kiss-attila/ oldalon található kapcsolati űrlap igénybevételével teheti meg. A kapcsolati űrlapokon megadott adatok felhasználásával a rendszer e-mailt generál, mely a Google LLC által üzemeltetett levelező rendszer adatbázisába kerül továbbításra. A drnest.hu a hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az üzenetküldés céljának elévülésekor töröl.

Adatkezelés jogalapja

A drnest.hu személyes adatot kizárólag az alábbi esetekben kezel:

 • Ha az az érintett hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez;
 • Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adatközlő az egyik fél,
  vagy az a szerződés megkötését megelőzően válik szükségessé az adatközlő kérésére történő lépések megtételéhez;
 • Ha az adatkezelés az adatközlő, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt válik szükségessé;
 • Ha az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, mely az drnest.hu weboldalra vonatkozik;
 • Ha az adatkezelés közérdekű jog gyakorlása során végzett feladat teljesítéséhez szükséges;
 • Ha az adatkezelés a drnest.hu, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez válik szükségessé.
  Kivételt képez, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az adatközlő olyan érdekei, alapvető jogai, szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét szükségessé teszik​, ​különösen, ha az érintett gyermek.
  Ezen jogalap esetében érdekmérlegelést kell végezni, melyet az elszámoltathatóság elve alapján dokumentálni kell.
  Az érdekmérlegelés keretében:
  Meg kell határozni, hogy mi alkotja az drnest.hu, vagy a harmadik fél jogszerű érdekét, illetve az adatközlő olyan érdekeit, alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, és ezen tényezők alapján előzetes mérlegelést kell lefolytatni. Abban az esetben, ha nem egyértelmű az előzetes mérlegelés eredményéhez képest az érdekmérlegelés eredménye, az érintett jogainak védelmében további garanciákat kell társítani.

A drnest.hu tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Előfordulhat azonban olyan eset, mikor a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Erről külön tájékoztatom az érintetteket.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. Cikk, (1) f) bekezdése szerint:
„a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

Kiss Attila e.v., a drnest.hu weboldal üzemeltetőjeként a honlap hatékony működése, a felhasználói élmény javítása, az oldal felhasználóbarát kialakítása céljából az alábbi személyes adatokat kezelem:

IP cím, a böngészés időpontja és időtartama, a drnest.hu weboldalon található megnyitott tartalmak URL címe, a használt számítógép operációs rendszerére és alkalmazásaira vonatkozó adatok, a korábban látogatott URL-ek, sütik.

Kiss Attila e.v., a drnest.hu weboldal üzemeltetőjeként  az az érdekem, hogy iratforgalmam és ügyfeleim igénye, megkeresési szándéka, az együttműködés folyamata jól dokumentált, szabályozott és követhető legyen, ezért jelszóval védett xls fájlban tartjom nyilván és frissítem, archiválom és törlöm az engem megkeresők személyes adatait és elérhetőségeit.

Adatgyűjtés és adatkezelés célja

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az adatok felvételének, kezelésének és tárolásának tisztességesnek kell lennie.

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy csak jogszerű célokra használja a személyes adatokat, és csak a céloknak megfelelően, bizalmasan és átlátható módon kezeli és tárolja azokat. Továbbá, csak az adatkezelés céljának megvalósulásához megfelelő és annak szempontjait túl nem lépő mennyiségű és minőségű személyes adatokat kezel.

Az ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja a keresési igény kiszolgálása.

Valamint, az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik a drnest.hu honlap szolgáltatásának fejlesztéséhez, hogy látogatóinak minél jobb felhasználói élményt nyújtson és felhasználóbarát módon üzemeltesse azt. Ehhez szükséges az előző fejezetben felsorolt, az oldal használatára vonatkozó látogatói adatok begyűjtése.

Továbbá, az adatkezelő a levelezőpartnerek nevét és elérhetőségeit a postaforgalom és elektronikus postaforgalom dokumentálása céljából kezeli.

Adattárolás határideje

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára egyértelműen és könnyen átláthatóan végzem. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, releváns, valamint csak a szükséges mértékben történik. Lehetőség szerint, a kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek, a pontatlan személyes adatok pedig haladéktalanul törlésre kerülnek.

A személyes adatok az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tehetik lehetővé, az ennél hosszabb ideig történő tárolásuk csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a megfelelő biztonságot, valamint az adatok jogellenes vagy jogosulatlan kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmét.

Az adatokat az adatközlő kérésére történő törlésig, vagy az eseti cél eléréséig, elévülésig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomás szerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tárolom és használom fel.

Ügyféllé váló megkeresők, megbízók, vevők adatai a 2017. évi LIII. törvény Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tv. előírásai szerint gyűjtöm, archiválom és elévüléskor törlöm.

Adattovábbítás

Harmadik országban adatkezelést folytató vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható személyes adat, ha ahhoz az adatközlő kifejezetten hozzájárult,

illetve abban az esetben, ha az adatkezelés az alábbi tájékoztatóban leírt feltételeknek megfelel, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás.

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a titkosított email és a másik fél szerint nem titkosított email és a szerver beállításai szerint történő adattovábbítás.

Adatbiztonság

Az adatkezelő mindent megtesz az ön személyes adatainak védelmére, miszerint az adatokat csak azonosítást követően éri el ő maga is.

Az adatokat csak egy eszközön tárolom, mely jelszóval védett. A megkeresők adatait pedig ezen a védett eszközön, szintén egy jelszóval védett xls fájlban tartom nyilván. A levelezőrendszerben található üzeneteket a cél elérését követően, vagy elévüléskor, illetve az adatközlő kérésére törlöm, a meglévőkhöz való hozzáférés jelszavas védelem alatt áll, ezzel biztosítva a személyes adatok lehető legnagyobb védelmét.

Kik az atfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek?

Az adatok kezelését a tulajdonos, az Adatkezelő végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül.

Adatkezeléshez kapcsolódó cégek

Könyvelés:
Remenyikné Nagy Edit e.v.
1181 Budapest Kele u. 7. 1/4.
Adószám: 60905626-1-43

Tárhely szolgáltatás:
DiMa.hu Kft.
4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017

Levelező rendszer biztosítása:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Phone: 650-253-0000

Felhasználói viselkedés elemzése:

 • Google Analytics
  Google LLC
  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Phone: 650-253-0000
 • Insights:
  MonsterInsights, LLC.
  https://www.monsterinsights.com/contact/
 • Yoast SEO:
  Yoast BV
  Don Emanuelstraat 3, 6602 GX Wijchen, The Netherlands
  Chamber of Commerce / KvK: 55404367
  VAT Number: NL851692540B01
  Tel: +31 (0)24 82 00 337
  support@yoast.com

Adattárolás, Operációs rendszer:
Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
Adószám: 10836653244
Cégjegyzékszám: 01 09 262313
www.microsoft.hu
(1) 267 4636

Adattulajdonos jogai

Amennyiben ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie az Adatkezelő felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsam. Erről az ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedek, az ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küldök.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlem bármely adatának törlését. Az ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszem, és az ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszem, az ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és a döntéséről önt emailben tájékoztatom.

Panasztétel eszkalációjának lehetősége

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal a drnest.hu honlap használata során, kérem, értesítsen, ezzel lehetőséget adva arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az ön érdekében mindent megteszek, hogy a felmerülő probléma megoldódjon. Amennyiben az ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, az alábbi elérhetőségeken értesítheti erről a hatóságot:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Telefon: +36-1-391-1400,
Fax: +36-1-391-1410,
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.
https://naih.hu

Az adatvédelmi incidenst a drnest.hu a tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a mindenkori, a hatóság által a előírt formában, módon és előírásoknak megfelelően, ezek hiányában pedig a kötelező tartalmi elemeket biztosítva a hatóság számára.

A drnest.hu incidens nyilvántartási táblázatban vezeti az adatvédelmi incidenseket, a felügyeleti hatóság által meghatározott kötelező tartalmi elemeken kívül feltüntetve az alábbiakat:

 • adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
 • annak hatásait,
 • és az orvoslására tett intézkedéseket.

A drnest.hu indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezt a döntést az Adatkezelő hozza meg, az eset körülményeinek mérlegelése után, és dokumentálja azt.

Az érintett értesítése nem szükséges aban az esetben,

 • ha az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket tett az adatvédelmi incidens által érintett adatok esetében is, és ezáltal a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • ha az adatvédelmi incidenst követően az adatkezelő olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információkkal kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló hatékony tájékoztatását biztosító intézkedéssel.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság értesítése alól kivételt képez, ha az adatvédelmi incidens vélelmezhetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezt a döntést az adatkezelő hozza meg, az eset körülményeinek mérlegelése után, és dokumentálja azt.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyek adatainak védelme

A drnest.hu honlap tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szól. Ezért nem gyűjtök és nem kezelek 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat olyan igazolható szülői, gondviselői hozzájárulás nélkül, melyet annak ismeretében tettek, hogy kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését.

Abban az esetben, mikor az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az adatkezelő számára az életkor, az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Süti (cookie) kezelés

A süti

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le drnest.hu honlapról és tárolja azokat az ön gépén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismeri fel a drnest.hu honlap anyagait tároló szerver számítógép a honlapra történő visszalátogatásakor, hogy ön már járt a itt.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad sütiket. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a sütiket visszautasítsa vagy figyelmeztesse önt arra, hogy sütiket küldtek az ön gépére. A drnest.hu honlap használ ilyen süti fájlokat az egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt sütik nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az ön számítógépében.

A weboldalon harmadik féltől származó sütik használata is történik. A sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Ezek beállításairól az ön által használt böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

Az drnest.hu weboldalra történő látogatáskor szabadon dönthet arról, hogy milyen típusú sütik használatát engedélyezi a weboldalon, egy, az oldal alján felcsúszó ablak segítségével. Ennek következtében bizonyos sütik a felcsúszó ablakban történő jóváhagyása nélkül nem futnak le.

Süti célja

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például:

 • a felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére;
 • termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére;
 • valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére.

Az általunk használt sütik, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Süti keletkezése

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót, és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott sütit az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs süti eltárolódik a kliens gépen.

Süti működése

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval, már hozzácsatolja az előzőleg létrehozott és eltárolt süti. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott, és az általa tárolt süti tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Sütik típusai

Több féle süti van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. A drnest.hu honlap általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajták is használatra kerülnek.

Munkameneti / Átmeneti / Működéshez szükséges sütik:

Ezek a sütik csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, a süti törlődik. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid embed.ly HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/herczeg-lakas/

Cookie purpose description: Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/herczeg-lakas/
Data is sent to: United States (adequate)
CookieConsent drnest.hu HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/

Cookie purpose description: Stores the user’s cookie consent state for the current domain

Initiator: Script tag
Source: notinstalled
Data is sent to: Ireland (adequate)

 

Analitika / Elemzés / Statisztika:

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A süti élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
@@History/@@scroll|# my.matterport.com HTML Persistent
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source:
Data is sent to: United States (adequate)
@@History/@@scroll|# youtube.com HTML Session
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Webserver
Source: youtube.com
Data is sent to: United States (adequate)
_ga drnest.hu HTTP 2 years
First found URL: https://drnest.hu/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Initiator: Script tag, page source line number 58
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
_gat drnest.hu HTTP Session
First found URL: https://drnest.hu/

Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate

Initiator: Script tag, page source line number 58
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
_gid drnest.hu HTTP Session
First found URL: https://drnest.hu/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Initiator: Script tag, page source line number 58
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)

 

Reklám / Marketing:

Ezek segítségével a weboldal a látogató érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tud küldeni a felhasználónak. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
collect google-analytics.com Pixel Session
First found URL: https://drnest.hu/

Cookie purpose description: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Initiator: Script tag, page source line number 58
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
GPS youtube.com HTTP Session
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/

Cookie purpose description: Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/
Data is sent to: United States (adequate)
NID google.com HTTP 6 months
First found URL: https://drnest.hu/kapcsolat/

Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/kapcsolat/
Data is sent to: United States (adequate)
r/collect doubleclick.net Pixel Session
First found URL: https://drnest.hu/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag, page source line number 58
Source: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j68&tid=UA-2976044-9&cid=1633209827.1528109156&jid=2075056072&gjid=1608964688&_gid=1739707394.1528109156&_u=aGBAgUAjC~&z=337249058
via https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 days
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/

Cookie purpose description: Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/
Data is sent to: United States (adequate)
YSC youtube.com HTTP Session
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/

Cookie purpose description: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/200-ftnm-szabad-terulet/
Data is sent to: United States (adequate)

 

Közösségi hálózatok:

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevét, jelszavát, választott nyelvét és a tartózkodási információit. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A drnest.hu honlap által használt, nem bekategorizált, sütik:

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__tld__ matterport.com HTTP Session
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/
Data is sent to: United States (adequate)
ajs%3Acookies matterport.com HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/
Data is sent to: United States (adequate)
ajs%3Atest matterport.com HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/
Data is sent to: United States (adequate)
ajs_anonymous_id matterport.com HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/
Data is sent to: United States (adequate)
ajs_group_id matterport.com HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/
Data is sent to: United States (adequate)
ajs_user_id matterport.com HTTP 1 year
First found URL: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/

Cookie purpose description: Unclassified

Initiator: Script tag
Source: https://drnest.hu/ingatlan/elso-emeleti-masfel-szobas-ujszeru-xviii/
Data is sent to: United States (adequate)

 

Süti kezelése

A weboldalra látogatónak lehetősége van többféle módon beállítani a sütik kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A sütik beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igéybe venni keresője „Segítség” menüjét.

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal süti kezeléssel készült. Amennyiben ön részben vagy teljesen letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal megfelelő működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak sütik, akkor az leolvasható, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott sütikért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

Más weboldalakra irányító linkek

A drnest.hu oldalon előfordulhatnak külső, harmadik személyek honlapjai felé navigáló linkek. Az adatkezelő semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett, és nem tehető felelőssé azok tartalmáért és azok személyes adatkezeléséért.

Személyes adatai biztonsága érdekében kérem, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elérhető külső honlapoknak a személyes adatok gyűjtéséről, kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját.

Fogalmak

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az összes olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy, vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik.

Különleges adat:

Faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat:

A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat:

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat:

A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés:

Aaz adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős:

Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő:

Az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezelések nyilvántartása

Adatkezelés célja: Weboldal látogatóinak üzleti célú kezelése Megkeresés teljesítése A weboldal technikai üzemeltetése és védelme a jogellenes tevékenység ellen
Érintettek: Weboldal látogatói Üzenetet küldők Weboldal látogatói
Kezelt személyes adatok: IP-cím,
látogatás időpontja,
látogatás időtartama,
lehívott állományok,
korábban látogatott URL-ek,
cookie-k
név,
e-mail cím,
telefonszám
IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok
(operációs rendszer, látogatás időpontja, megtekintett állományok, stb.)
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása Az érintett hozzájárulása Az adattulajdonos jogszerű érdeke
Adattovábbítás / adatfeldolgozás: Kiss Attila e.v. Kiss Attila e.v. Kiss Attila e.v.
Törlési határidő: 90 nap vagy a látogató által történő törlés időpontjában adatközlő kérésére történő törlés időpontjában,
vagy az eseti cél elérésekor, elévülekor, maximum az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartam lejártakor
90 nap

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen Adat és süti kezelési tájékoztató legutolsó frissítésének időpontjában a következők:

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A tulajdonos jogosult az Adatkezelési és süti kezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben a tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja és azt a honlapján közzéteszi, frissíti, az a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért javasoljuk, hogy időről időre látogassaon el a https://drnest.hu/adatkezeles weboldalra, és amennyiben az utolsó frissítés későbbi, mint a legutolsó alkalom, mikor az oldalon járt, kérjük, hogy újra olvassa el a szabályzatot.

Utolsó frissítés: 2018-06-14